P&T 柏林茶館 南山微風 | 午茶套餐
P&T 柏林茶館 南山微風 | 長期套餐

P&T 柏林茶館 南山微風 | 菜單

P&T 柏林茶館 南山微風 | 茶單

P&T 柏林茶館 南山微風 | 茶酒單

P&T 柏林茶館 中山 | 全日早午餐1

P&T 柏林茶館 中山 | 全日早午餐2

P&T 柏林茶館 中山 | 午茶套餐

P&T 柏林茶館 中山 | 麵食

P&T 柏林茶館 中山 | 其他菜單

P&T 柏林茶館 中山 | 鐵鍋鬆餅&現做甜點

P&T 柏林茶館 中山 | 期間限定