P&T 柏林茶館 中山 | 全日早午餐1
P&T 柏林茶館 中山 | 全日早午餐2

P&T 柏林茶館 中山 | 午茶套餐

P&T 柏林茶館 中山 | 麵食

P&T 柏林茶館 中山 | 其他菜單

P&T 柏林茶館 中山 | 鐵鍋鬆餅&現做甜點

P&T 柏林茶館 中山 | 期間限定